Arctic Minerals projekt i Norge

Ladda ner presentation om projektet här: Bidjovagge Gruvprojekt_Presentation 2019-06-10

Bidjovagge-projektet

För Arctic Gold, vilket tidigare var bolagets namn, har huvudprojekett under tidigare år varit ett malmfält med guld-kopparfyndigheter i Bidjovagge-området i norra Norge.  Bidjovagge ligger i Finnmark och närmaste ort är Kautokeino med ca 3 000 invånare. Närmaste större ort är staden Alta, som ligger ca 130 km norrut och som har ca 18 000 invånare.

Tidigare verksamhet i Bidjovagge

Koppar(-guld)fyndigheterna upptäcktes i Bidjovagge i början på 1950-talet av Boliden och utvecklades under de följande åren av norska gruvbolag. 1970 inledde det norska Bidjovagge Gruber A/S (sedermera förvärvat av A/S Sydvaranger) produktion i Bidjovagge. Denna pågick fram till 1975. Guldets betydelse var då inte känd och betalning för guldet erhölls inte.

På 1980-talet köpte finska Outokumpu Oy gruvprojektet, dotterbolaget A/S Bidjovagge Gruber öppnade gruvan och drev lönsam guld- och kopparproduktion mellan åren 1985 och 1991, med ett totalt uttag av ca 1,9 miljoner ton malm, se tabell 2 nedan. I början av 1990-talet föll guld-priserna, malmreserven var nästan förbrukad och det skedde strategiska förändringar inom Outokumpu, varför bolaget valde att lägga ned verksamheten, men prospekteringen fortsatte ännu några år.

 

Tabell 2. Historisk produktion i Bidjovagge

Tidpunkt Malmproduktion, ton Guld,
g/ton

Koppar,

%

Guld,
kg

Koppar,

ton

1971-1975 388 000 0,50 1,88 194 6 565
1985-1991 1 939 000 3,98 1,33 6 292 23 752

Kvar sedan den tidigare verksamheten i Bidjovagge finns en väg till gruvområdet, ett arkiv med borrkärnor, marginalmalmsupplag, gråbergsupplag och sandmagasin samt en äldre vattenledning och avstängd elförsörjning i närområdet. Vägen och marginalmalmsupplagen utgör värdefulla tillgångar, vilka kan bidra till lägre investeringskostnader vid uppstart.

Dotterbolaget Arctic Gold AB äger idag mineralrättigheter i området där Bidjovagge koppar-guldgruva tidigare fanns. Arctic Gold hade tidigare planerat att anlägga ett anrikningsverk i Bidjovagge med en årlig kapacitet på 350 000 ton. Detta är av samma storlek som det verk, som fanns i slutet av Outokumpus produktion. Det planerade anrikningsverket avses komma att använda sig av en konventionell process, bestående av krossning, malning och flotation, i stort sätt den process som fanns vid den tidigare produktionen. Slutprodukten i Bidjovagge planeras att bli ett guldrikt kopparkoncentrat, som kan säljas till alla befintliga kopparsmältverk. De befintliga marginalmalmsupplagen utgör en viktig resurs vid en framtida produktion. I och med att den malmen redan är bruten stärks lönsamhetspotentialen.

Utvecklingen av Bidjovagge gruvprojekt har emellertid sedan 2012 i praktiken bromsats av lokal politisk opposition. Bolaget är förhoppningsfullt angående möjligheterna att hitta en lösning som kan leda till en framgångsrik utveckling av Bidjovagge gruvprojekt.

Verksamhet under 2018

Bolaget har under 2018 inte arbetat vidare med att få Kautokeino kommuns tillstånd att anta Planprogrammet och påbörja en konsekvensutredning. Diskussioner har förts och lönsamhetskalkyler har presenterats för myndigheten DMF.

I december 2018 beviljade DMF (Direktoratet for mineralforvaltning), den norska myndigheten som ansvarar för gruvlagen i Norge, Arctic Minerals fyra nya “utvinningsretter” (motsvarar i Sverige bearbetningskoncession) i området där Bidjovagge koppar-guldgruva tidigare fanns. De nya mineralrättigheterna täcker en yta på totalt 2,3 km2. Arctic Gold har sedan tidigare fem ”utvinningsretter” och koncernen har därmed nu totalt nio utvinningsretter/bearbetnings-koncessioner täckande en yta på 7,16 km2 samt ett undersökningstillstånd på 1 km2. Bolaget har därmed mineralrättigheter täckande alla kända malmer, liksom till hela malmzonen med stor potential att hitta mer guld-kopparmalm.

Arctic Gold AB har haft mineralrättigheter i Bidjovagge-området sedan 2010. En ”Scoping study” gjordes år 2010 av konsultbolaget Outotec Oy. År 2012 uppdaterades mineralresursberäkningen som då uppgick till 2,06 miljoner ton i klassen ”indikerad mineraltillgång” med halterna 1,6 g guld/ton och 1,15 % koppar. Vidare fanns i klassen ”antagen mineraltillgång” 0,24 miljoner ton med halterna 2,6 gram guld/ton och 0,9 % koppar. I f.d. gruvområdet finns i flera upplag ca 0,3 miljoner ton tidigare bruten ”marginalmalm” med beräknade halter på 1,79 gram guld/ton och 0,6 % koppar.

De uppdaterade mineraltillgångarna bedöms innebära att det finns förbättrade ekonomiska förutsättningar för en framtida lönsam gruvdrift. Före beslut om gruvdrift behövs mer detaljerade lönsamhetskalkyler gjorda av en extern konsult och ett antal andra tillstånd. Sådana ansökningar har inte ännu lämnats till berörda myndigheter.

Bolaget anser, efter att under 2018 ha gått igenom produktionshistorik och potentiella nya malmer, att det finns en god potential att öka mineraltillgångarna vid en fortsatt prospektering.

För att kunna starta gruvverksamhet krävs ytterligare tillstånd från myndigheter. DMF har i särskilt uttalande på sin hemsida närmare förklarat förutsättningarna i ett uttalande från 9 januari 2019.

I samband med en stor översyn av Kommunplanen i mars 2017 klassificerades gruvområdet som LNFR (Lantbruk-Natur-Fritid och Rendrift). Samtidigt ingick i beslutet att omklassificering kan ske när annat beslut om användningsområdet fattas. Områdets status är idag oklart, kommunen har inte slutfört omklassificeringen.

Intresset för en återetablering av en gruva i Bidjovagge finns hos delar av befolkningen men hittills har även ett starkt motstånd konstaterats. Nästa kommunalval i Norge är i september 2019.

Arctic Gold är medlem i den norska branchorganisationen Norsk Bergindustri, som på nationell nivå arbetar för att förbättra lagstiftningsfrågor knutna till avsaknaden av regler för förutsägbarhet och juridiskt skydd i norska Mineralloven. Bolaget samarbetar med Norsk Bergindustri för att söka få tillstånd ett bättre regelverk i Norge samt fortsätta föra dialogen med företrädare från kommunen och rennäringen om samexistens och samarbete.

I februari 2019 skrev Arctic Gold ett brev till näringsminister Isaksen, där näringsdepartementet uppdaterades om läget i Kautokeino och bolaget bad om direktiv hur gruvprojektet kan fortsättas. Bolagets vd träffade näringsminister Isaksen 13 februari 2019 på ett seminarium i Oslo och ministern och norska regeringen är nu uppdaterad. Målet är att fortsätta diskussionen under 2019. Ministern svarade på bolagets brev i maj 2019.

 

Relationer med kommunen och lokalbefolkningen

För att etablera en gruvverksamhet är det viktigt att Arctic Gold har ett bra samarbete med kommunen och lokalbefolkningen. För att öppna en gruva krävs förutom flera tillstånd från olika myndigheter ett bra samarbete och stöd av kommunen. Internationellt diskuteras och accepteras att gruvbolagen skall eftersträva vad som kallas Social License to Operate (SLO).

Bolaget har sedan 2010 haft bra samarbete och fredlig samexistens med rennäringen som mål. Bolaget har haft en relativt god relation och en löpande dialog med både Kautokeino kommun och lokala yrkesutövare samt har haft ett flertal informationsmöten om verksamheten. Kautokeino kommun har 3 000 invånare och när Bidjovaggegruvan senast var i drift stod gruvan för en betydande del av arbetstillfällena och skatteintäkterna i kommunen.  Den stora arbetslösheten bland ungdomar förväntas vara ett viktigt tema inför kommunalvalet i september 2019.

För senaste nytt angående utvecklingen i Norge, se bolagets hemsida på

www.arcticminerals.se